Zettelkasten - nástroj změny?

         Živí Vás Vaše znalosti a schopnost je aplikovat?

Znáte Zettelkasten?

     Pokud je váš intelekt vaším běžným pracovním nástrojem a pokud tím, co vás živí, jsou vaše znalosti a vaše schopnost rychle se orientovat v komplexních souvislostech mnoha vzájemně propletených vztahů a dynamických procesů... a pokud jste se dosud nesetkali s výrazem Zettelkasten, tak následujícímu textu zkuste dát šanci.

I · Proč mě to zaujalo

Zettelkasten (dále jen ZK) je - zjednodušeně řečeno - systém pro zaznamenávání myšlenek a poznatků formou vzájemně provázaných poznámek. Práce se ZK je v praxi vlastně "vytvoření externí asociativní paměti" a věřím, že má potenciál v mnoha ohledech změnit celý způsob myšlení člověka, který ZK používá. Domnívám se, že stojí za to zkusit zařadit zapisování do ZK mezi své pravidelné denní návyky (jako třeba čištění zubů, holení.. apod. 😊) Pro začátek možná postačí 2-3 nové záznamy do ZK denně, a ty uvést pomocí elektronických odkazů do souvislosti mezi sebou či s dalšími záznamy. A následná "osobní transformace způsobu myšlení" se - pokud ZK přijdeme na chuť - uděje skoro "sama od sebe".

Aplikace níže popsaných kroků má, jak věřím, význam pro všechny, kteří stále rozšiřují obzor svých odborných znalostí a denně je potřebují v různých souvislostech prakticky používat. Sice jsem v použití ZK úplný začátečník, ale už teď vidím zajímavý potenciál ZK v těchto oblastech

A - zvýšení produktivity ve všech pracovních činnostech využívajících intelekt, paměť i kreativitu

B - uvolnění významného množství mentální a kreativní energie díky využití externí kapacity ZK

C - viditelná harmonizace a snížení stresu v myšlenkovém světě uživatele ZK

Základní myšlenkou je zaznamenat písemně - a to vlastními slovy (abychom tomu sami dobře rozuměli) a ideálně i vlastní rukou vždy JEDNU MYŠLENKU, kterou si chceme či potřebujeme zapamatovat a kterou chceme začlenit do už existující množiny našich znalostí a vědomostí. Následně pak každou takovou volnou (a ručně zapsanou) asociaci přetvořit v "permanentní myšlenku" a tu - ideálně už promyšleně a důkladně formulovanou - zapsat ve formě "permanentnho záznamu do elektronického systému ZK".

II · Efekt motýlích křídel a zviditelnění souvislostí

Klíčovou zásadou při použití ZK je zaznamenané "permanentní myšlenky" (o kategoriích záznamů viz díále v textu) důsledně a promyšleně odkazovat mezi sebou - ideálně i s vysvětlením toho, jaká konkrétní asociace vedla k vytvoření každého konkrétního odkazu. Klidně lze jednu myšlenku odkazem navázat k více tématům, pokud to dává smysl. Systém ZK přitom automaticky generuje i zpětné odkazy, takže je vždycky uložené a černé na bílém dohledatelné jakým postupem konkrétních asociací vznikl každý jednotlivý záznam i proč vznikly souvislosti, které z mezizáznamových odkazů plynou.

Výsledkem je (u psaných textu neobvyklé a z mého pohledu docela převratné) v podstatě "organické uspořádaní" (míněno síťové, nelineární a nehierarchické) různých myšlenek, představ, asociací a komentářů - což velmi dobře vyhovuje a také lépe odpovídá normálnímu fungování lidské mysli (a nakonec i fungování většiny přírodních dějů kolem nás).

Vždy, když se chceme následně zabývat podrobněji nějakým konkrétním tématem, můžeme začít v podstatě u libovolné z myšlenek, které se tématu nějak dotýkají. Máme tak rovnou před očima různé úhly pohledu a různé kombinace souvislostí včetně různých interpretací možných "příčin a následků". Je jen na nás, jestli budem k tématu dále hromadit různé další asociace a poznatky a zařazovat je do různých souvislostí, nebo jestli přistoupíme k záměrné specificky organizované agregaci už zapsaných myšlenek. Můžeme tak kdykkoli vytvořit konkrétního delší text, v němž problematiku uchopíme libovolnou kombinací lineárního či hierarchického nebo chaotického uspořádání jednotlivých elementů.

III · Praktický postup použití Zettelkasten v sedmi krocích

V ZK pracujeme s následujícími základními kategoriemi záznamů realizovanými v postupných krocích

1. Krok - Volnou asociaci, nápad, myšlenku, inspiraci si (ideálně ručně) zapíšeme (ideálně na papír). Nesnažíme se o precizní formulaci - jde primárně "zachycení něčeho, co letělo kolem a naše mysl si toho všimla a stálo to za poznámku". Opakuji, že je důležité aby šlo o JEDINOU MYŠLENKU, která se v rukou psané podobě vejde do prostoru kartičky B6 či maximálně A5. "Zápis primární asociace" přes klávesnici do mobilu, tabletu či počítače taky splní docela dobře svůj účel. Ruku, tužku a papír doporučuju kvůli odlišné "psychomotorice" a odlišném "vztahu k zapsanému obsahu", který tím vznikne.

2. Krok - Myšlenku z kroku 1 - uznáme-li to i s odstupem několika hodin (případně i jednotek dnů) za vhodné a potřebné - převedeme do "permanentního" elektronického záznamu v ZK. Pečlivě a promyšleně ji zformulujeme tak, aby i po delší době pro nás byla srozumitelná. Následně - formou logického odkazu - ji navážeme na jeden nebo více už existujících elektronických záznamů v ZK. Jakmile myšlenku převedeme z papíru do ZK, můžeme papír zlikvidovat či archivovat.

3. Krok - Pokud se jakýmkoli tématem zabýváme podrobněji a potřebujeme delší uspořádaný text "na dané téma" - vytvoříme další (v pořadí druhý) typ permanentního elektronického záznamu v ZK - a to souhrnný agregovaný záznam více jednotlivých už zaznamenaných myšlenek doplněných o spojovací text, který vytvoří formu "specifického uspořádání více myšlenek k jednomu tématu". Takový souhrnný text by měl obsahovat i všechny odkazy na jednotlivé myšlenky z nichž je složen a díky nimž vznikl. Pokud při sestavování agregovaného textu zjistíme novou souvislost, jistě má cenu si ji do ZK zaznamenat i jako "novou samostatnou permanentní myšlenku" (viz krok 2). U druhého i třetího kroku si všimneme, že je velmi významné pořizovaný záznam co nejpřesněji a nejvýstižněji pojmenovat. Je to zvláštní druh "psychologického cvičení", se kterým většina z nás nemá obvyklou zkušenost z minulosti. Výstižné "pojmenování" je důležité pro použtií v přímých i zpětných odkazech i při rychlé orientaci např. v grafickém zobrazení "souvisejících zápisů".

4. Krok - Třetím specifickým druhem elektronického záznamu v ZK je "zápis pojmenované myšlenky do rejstříku/indexu" Jsme-li zvyklí běžně pracovat s hash-tagy, zkusme upřednostnit "asociativní" před "archivačním" jejich využití. Tzn. zamyslet se nad tím, v jakých souvislostech budeme pravděpodobně v budoucnosti daný text hledat a podle toho uvést klíčová slova. Zatímco při archivačním přemýšlení bychom se snažili použít citace a výrazy přímo z textu, naše praktické asociace můžou být mnohem volnější a širší - i ve více případných a třeba i překvapivých souvislostech. Autor níže uvedené knihy doporučuje zaznamenat do restříku hlavně agregované texty - jak vznikly v předchozím kroku. Zřejmě všechny SW nástroje ZK dnes běžně pracují s fulltextovým vyhledáváním, takže smysluplnost "centrálního hlavního indexování záznamů" si každý pro sebe vyladí individuálně.

5. Krok - čtvrtým definovaným druhem permanentního záznamu v systému ZK jsou odkazy na externí zdroje - knihy, články, studie, multimedia (audio, video, podcasty), webináře, kurzy atd. V akademickém světě - při nárocích na přesné doložení použitých zdrojů a důkladnou evidenci všech citací - bude možná vhodné používat speciální externí systém "literárních/akademických odkazů" mimo vlastní ZK. Myslím, že uživatelům bez akademických ambicí bohatě vystačí zřídit si v rámci ZK kategorii "vnější zdroje" - abychom byli schopni se později sami rychle zorientovat v tom, na základě jakých vstupů jsme zformulovali a vzájemně provázali permanentní záznamy, které jsme si sami (svými vlastními slovy) zapsali do ZK.

IV · Zettelkasten v byznysu a marketingu

Jako obchodník jsem si hned v rámci obecných kategorií permanentních záznamů v ZK vyčlenil dvě specifické pracovní kategorie. Přidal jsem si tedy nad rámec základního systému

6. Krok - Založení speciální kategorie "Osoby" (jejich role, vliv, priority, ambice, vzájemné vztahy i vztahy ke konkrétním projektům a role v nich). Témata jako "kdo je kdo" nebo "kdo, s kým, o čem, pro koho" jsou v obchodním světě klíčová. Minimálně v té jeho části, kde transakce probíhají mezi živými lidmi a jejich průběh závisí na jejich rozhodnutích. Péče o promyšlenou evidenci v rámci této kategorie v tak důmyslném systému jako je ZK může být námětem pro mnohé dalších úvahy.

7. Krok - Založení kategorie záznamů "Příběhy (nejen obchodních případů)" - považuji za zásadní a důležitější než to na první pohled vypadá. Lidská mysl totiž "funguje v příbězích". Cokoli prožíváme ve skutečnosti není "objektivní realitou" ale "souborem subjektivních interpretací zasazených do přííběhů". Z určitého úhlu pohledu je celá naše existence opakováním řady (různě zanořených a rozvětvených) sekvencí se stále stejnou strukturou:

A) Situace - Harmonický a víceméně stabilizovaný výchozí situační rámec

B) Zápletka - Způsobení a/nebo identifikace disharmonie a nestability (konflikt, rozpor, nesoulad)

C) Rozuzlení - akce směrem k harmonizaci, eliminaci konfliktu, zmírnění či odstranění nesouladu

Naše osobní i pracovní příběhy a role jednotlivých postav v nich se všelijak proplétají, mění se v čase, vzájemně se do sebe zanořují nebo se z nich postupně skládají "celé romány a epopeje". Životy jednotlivů, rodin, komunit, pracovních či sportovních týmů nebo i celých národů a civlizací vždy popisujeme jako příběhy. Má cenu si to připomenout a využít geniality systému ZK k jejich "zaznamenání v souvislostech".

V · Vpustit si Zettekasten do života vypadá docela snadno

Konkrétních SW nástrojů je celá řadu a lze najít podrobná srovnání jejich ceny, funkcí, výhod a nevýhod. Sám jsem si vybral aplikaci Logseq - ale oblast nástrojů a způsobů jejich používání je nad rámec tohoto textu. Ve většině nástrojů lze strukturu pořízených záznamů zobrazit graficky. V této disciplníně vyniká např. program Obsidian, z něhož přikládám ilustrativní obrázek. Díky ZK získáme zviditelnění vlastních myšlenek a priorit, vědomostí a znalosti. pracovních a obchodních témat ve všech vzájemných souvislostech, které si dokážeme uvědomit a zaznamenat. Grafické zobrazení příběhů, které pro nás mají význam i v souvislostech s rolemi a působením jednotlivých aktérů včetně vztahů všech zúčastněných osob mezi sebou navzájem pomůže k velmi rychlé orientaci i ve velmi komplexních projektech a obchodních případech. Pokud budeme v používání ZK důslední, významně zvýšíme pravděpodobnost, že na nic důležitého nezapomeneme.


VI · Množství fanoušku Zettelkasten rychle roste a dobré zdroje existují i v češtině

Dostupných zdrojů je dostatek. Stačí do vyhledávače zadat "Zettelkasten".

Sám rád doporučím tyto následující zdroje v češtině. S potěšením jsem je sám použil:

- Kniha: https://www.melvil.cz/kniha-jak-si-delat-chytre-poznamky/

- Články Elišky Šestákové zde: https://eliskasestakova.cz/clanky/zettelkasten/

- Poznámky Miroslava Sázovského zde: https://sazovsky.roam.garden/zettelkasten

- Ilustrativní ukázka grafického znázornění struktury záznamů v ZK systém pomocí SW Obsidian pochází odsud: https://forum.obsidian.md/t/graph-view-duplicate/290

7. Závěr - za pokus to stojí

Autor výše zmíněné knihy - vedle osobního nadšení pro ZK, které je cítit z každé věty a kapitoly - přece jen mírní počáteční nadšení a upozorňuje na skutečnost, že jako mnoho jiných plánovacích a organizačních metod je i ZK pouhým nástrojem a radost či frustrace z jeho ovládnutí závisí na zaujetí a vytrvalosti každého uživatele. S úsměvem připomíná, že naprostá většina z nás dobře ví, že do flétny se fouká a přitom se prsty přikládají na vyvrtané dírky.. a přesto není mnoho těch, kteří z flétny vyloudí skočnou a veselou či melancholickou a zádumčivou melodii. Kdo hezky zahraje na flétnu získá uznání a potlesik posluchačů. Věřím, že kdo si osvojí Zettelkasten získá konkurenční výhodu v pracovních a obchodních aktivitách. Vytvoření nových návyků ale bude vyžadovat úsilí a přemáhání, podobně jako snaha o ovládnutí hudebního nástroje 😊.

Snad se mi alespoň trochu podařilo sdílet s vámi svůj zájem a své počáteční nadšení pro využití tohoto zajímavého nástroje.